POL?T?KAMIZ

Ki?isel Veri Saklama ve ?mha Politikam?z.

replica watches| rolex replica uk| rolex replica uk| fake watches|

Yaz?l?m teknolojilerinde s?rad??? ??zümler.

Turizm ve hizmet sekt?ründe, Sanayi ve imalat sürecinde teknolojik ??zümler. T3 Turizm uygulamalar?, UniCode.ERP.Cable yaz?l?m? ile hammadde alm?ndan ba?layarak depolama, üretim, kalite kontrol, barkodlama, sat?? ve sevkiyat, muhasebe süre?lerinin takibinde uzmanla?m?? kadro.

Yerli yaz?l?m Kurumsal Kaynak Planlamas?

UNICODE.ERP

Sanayi üretimine y?nelik ERP program?m?z. ?zellikle kablo imalat? ve tüm süre?lerinin takibi konusunda s?ra d??? ??zümleri ile hizmetinizde. UniCode.ERP sekt?rde yap?lamayanlar? yapmak konusunda uzmanla?t?.


Detaylar

TUR?ZM SEKT?RüNDE 25 YIL

T3.ERP OPERASYON

T3.ERP program? ile turizmde Oda kavram?n? sekt?rün hizmetine soktuk. Tur Operat?rleri ve konaklama tesislerinin ihtiya?lar?na d?nük haz?rlanan T3 yaz?l?m? sekt?rün her türlü ihtiyac?n? kar??layan kolay ve etkili bir üründür.


Detaylar

ürün Olu?turma

Daha ?nce hi? üretmedi?iniz ürünlerin re?etelerini kolayca olu?turabilir, hassas maliyet alabilirsiniz. Bu konuda re?te sihirbaz? size yard?mc? olacak.

Barkodlu Takip

Tüm malzemeleriniz Unicode.erp sistemi taraf?ndan barkodlanacak. Bu sayede her malzemeyi stok say?m?ndan ürün izlenebilirli?ine kolayca takip edebileceksiniz.

?zlenebilirlik

ürünlerinizde kullan?lan hammadde ve yar?mamullerin gecmi?inden, yap?lan kalite testlerine, kimin üretti?inden, sat?? sürecine tüm ad?mlar? kolayca izleyebilirsiniz.

Entegrasyon

UniCode.ERP'yi web sayfan?zla entegre edebilirsiniz. Bu sayede bayileriniz sipari?lerini takip edebilir, istedi?iniz stoklar? g?rebilir, sevk ve fatura bilgilerine ula?abilir.

E-Fatura & E-?rsaliye

UniCode.ERP'den alaca??n?z e-fatura ve e-irsaliyeyi entegrat?re kolayl?kla aktarabilirsiniz. Bu sayede hatal? ve yanl?? fatura ve irsaliye kesmezsiniz.

tag heuer mikrogirder 10000 watch price tag heuer formula 1 review 2015 fake prada bags swiss replica panerai big bell sound effect chanel replica handbags vintage corum watches panerai submersible carbotech replica louis vuitton patek philippe nautilus 3800 heuer carrera 1964 re-edition price replica louis vuitton hublot amazon india rado bicester village chanel replica bags rolex 41mm day date first swiss watch in space price in india louis vuitton replica

Hassas Maliyet

Güncel fiyat hesaplama sihirbaz? ile istedi?iniz an en hassas maliyetleri alabilir, excele aktarabilirsiniz. ?hale ?al??malar?nda hassas maliyet elinizi gü?lendirecek.

Sat?n Alma

Tüm sat?n almalar?n?z? sistem üzerinden ger?ekle?tirin, sipari?lerin takibi ve faturalar?n kontrolü ?ok kolay.

Stok

Hammaddeden mamüle tüm sto?unuzu barkodlayarak kolayl?kla takip edebilir, rezerv koyabilirsiniz.

üretim

üretim re?eteleriniz, kalite kontrol de?erleriniz, i? emirleriniz, makine ve i??i performanslar?n?z bir arada.

Sat??

Sat?? sipari?lerinden fatura ad?m?na tüm sat?? süreci. Tamamlanan veya eksik kalan sipari?ler, detayl? raporlar.

www.kvkkyonet.com

6698 say?l? Ki?isel Verileri Koruma Kanunu uygulamaya girdi?inden bu yana i?letmenizde bulunan ki?isel verileri y?netmek daha ?nemli bir hal ald?. Kvkkyonet.com ki?isel verilerinizi y?netmekten daha fazlas?d?r. Ki?isel Database olarak kullanabilece?iniz sistem kanuna uygun, ?ifrelenmi? olarak ki?isel veri payla??m? yap?lmas?n? sa?lar.

Detaylar
100
Onayl? Formlar
100
Veri Envanteri
100
Ziyaret?i Takibi
100
Belge Y?netimi
100
?.K. Y?netimi
100
Payla??m Raporlar?

Projeler

Aktif projelerimizden g?rüntüler.

  • Tümü
  • UniCode
  • T3
  • KVKK
  • Raporlar
UniCode
T3
UniCode
T3
KVKK
Raporlar
KVKK
Raporlar

Dan??manl?k

Alan?nda uzman ki?iler taraf?ndan verilen dan??manl?k hizmetleri.

Kablo üretimi ve Kablo hakk?nda her?ey.

Kablo konusunda 25 y?ll?k deneyime sahip uzmanlar?m?z, üretimden pazarlamaya, tesis kurulumundan, kalite sertifikalar?na, yaz?l?m ve uygulama alanlar?na kadar ihtiya? duydu?unuz her türlü konuda sizlere destek vermeye haz?r.

Kablo konusunda her?ey

25 y?ll?k kablo üretim deneyimi ile problem ve ihtiya?lar?n?z? analiz ederek ??züm üretiyoruz. üretim ve yaz?l?m alan?ndaki ??züm odakl? fikirlerimiz ve tecrübelerimizle yard?ma haz?r?z.

KVKK uygulama dan??manl???

KVKK yaln?zca Verbis'e kay?t olunarak ??zümlenecek bir kanun de?il. Para ve hapis cezalar? i?eren yapt?r?mlara sahip, uygulanmas? olduk?a zor olan bir kanun. Bu konuda ?ok ba?ar?l? ??zümlerimiz var.

Barkodlama sistemleri

??letmenizdeki mamul, yar? mamül ve hammaddelerin dola??m?n? takip etmenin en güvenli ve h?zl? yolu bu ürünleri barkodlamak. Barkodlama ??zümlerimizle i?lerinizi kolayla?t?rmaya haz?r?z.

?leti?im